BEJELENTKEZÉS

Kérjük, válassza ki, melyik felületre szeretne bejelentkezni:

Aegon Prémium Esernyőalap összevont hirdetménye

Felügyeleti határozatok

Jelen Hirdetményt a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügy Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

Aegon Prémium Esernyőalap KE-III-100/2016. 2016. február 5.

Az Alap neve, típusa

Aegon Prémium Esernyőalap, amely az alábbi részalapokból áll:

  • Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

A Részalapok működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Az értékpapírok megnevezése és ISIN kódja

Sorozat ISIN
Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000716097
Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000716105
Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000716113

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége – valamennyi Részalap vonatkozásában összesítve – minimum 200.000.000 HUF összegnek megfelelő darab. Az Alapkezelő részalaponkénti minimális jegyzési mennyiséget nem határoz meg, a jegyzési maximum mennyisége részalaponként 600.000.000 HUF összegnek megfelelő darab. A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 1 HUF, azaz 1 magyar forint. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk 1 HUF.

Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az Aegon Prémium Esernyő Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy az Aegon Alapkezelő, valamint más, neves alapkezelők által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Részalapokba fektessenek. Az Alapkezelőnek a Részalapok esetében követni kívánt befektetési stratégiája a piacok, illetve eszközosztályok közötti hosszú távú, aktív eszközallokációra épül. A Részalapok befektetői ezáltal egyetlen alap segítségével egy aktívan kezelt, adott kockázati szinthez tartozó hatékony portfólióba fektethetnek.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja valamennyi Részalap esetén jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak valamennyi Részalap esetén egységesen 2016. február 15. – 2016. február 17.

Jegyzés helye

Az Alapkezelő és egyben Forgalmazó telephelye:     1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben az Alapkezelővel megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül, a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a jelen Hirdetményben foglaltak szerint megfizetésre kerül.
Jegyzési ív

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett, a vásárolt részalap alábbi táblázatban megjelölt, elkülönített letéti számlája javára.

Részalap/Sorozat Raiffeisen Bank Zrt. –
letéti számla száma
Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap “A” sorozat 12001008 – 01539460 – 00200002
Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap “A” sorozat 12001008 – 01539463 – 00200009
Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap “A” sorozat 12001008 – 01539472 – 00200007

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön a Részalap fent megjelölt letéti számláján.  A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig valamennyi részalap vonatkozásában összesen legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén a részalapok nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő forgalmazási napon allokációra kerül sor.

A befektetési jegyek a nyilvántartásba vételt követően a folyamatos forgalmazás során újra vásárolhatóak az egy jegyre jutó nettó eszközértéken.

Az allokáció a kártyaleosztás elvének megfelelően, részalaponként történik. Az allokációban valamennyi érvényes jegyzés részt vesz, allokáció esetén részteljesítés is lehetséges. Csak egész számú befektetési jegy jóváírására kerülhet sor.

Az allokáció elve a részalaponkénti 600.000.000 db befektetési jegyre vonatkozó maximum limit elérése után érvényesül, a fennmaradó befektetési jegy igényeknek megfelelő darabszámok után befizetett jegyzési összegek a jegyzés lezárását követő 5 forgalmazási napon belül kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.

Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről az Alapkezelő honlapján (https://www.aegonalapkezelo.hu) tájékoztatja a Befektetőket.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő a Részalapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – a Részalapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. A Részalapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a www.aegonalapkezelo.hu honlap.

A Részalapok befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információ elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.

Az oldal kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosítási szerződés megkötésére.
Amennyiben több információt szeretne kapni a termékekről, szolgáltatásokról kérjük, keresse bizalommal prémium tanácsadóinkat, vagy írjon a premium.ugyfel@alfa.hu e-mail címre.