BEJELENTKEZÉS

Kérjük, válassza ki, melyik felületre szeretne bejelentkezni:

Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap Hirdetménye

Felügyeleti határozatok

Jeen Hirdetményt a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügy Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

H-KE-III-598/2015.   2015. június 11.

Az Alap neve, típusa

Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Az értékpapírok megnevezése és ISIN kódja

Sorozat ISIN
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (A sorozat, HUF) HU0000714886
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (E sorozat, EUR) HU0000714894
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (I sorozat, HUF) HU0000714928
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (P sorozat, PLN) HU0000714910
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (R sorozat, HUF) HU0000714936
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (U sorozat, USD) HU0000714902

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó Befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 HUF, de maximum 2.000.000.000 HUF összegnek megfelelő darab. A lejegyzett befektetési jegyek forint értéke devizás sorozatok esetén  a jegyzési időszak utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon számítandó.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló Befektetési jegyek névértékét sorozatonként az alábbi táblázat tartalmazza. A Befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk sorozatonként megegyezik a névértékkel.

Sorozat Névérték
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (A sorozat, HUF) 1 HUF
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (E sorozat, EUR) 1 EUR
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (I sorozat, HUF) 1 HUF
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (P sorozat, PLN) 1 PLN
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (R sorozat, HUF) 1 HUF
Aegon Béta Aktív Vegyes Alap (U sorozat, USD) 1 USD

Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Ennek érdekében az Alap alulértékelt, főként részvény és kötvény típusú eszközök vételéből és túlértékelt eszközök eladásából kíván adott kockázati szint mellett minél magasabb hozamot elérni.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2015. június 22-24.

Jegyzés helye

Az Alapkezelő telephelye:         1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben az Alapkezelővel megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül, a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a jelen Hirdetményben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a(z) Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett 12001008-01509515-00200008 számú elkülönített letéti számla javára.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján.  A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helye a www.kozzetetelek.hu honlap és a www.aegonalapkezelo.hu honlap. A Befektetők kérésére a tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információ elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.

Az oldal kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosítási szerződés megkötésére.
Amennyiben több információt szeretne kapni a termékekről, szolgáltatásokról kérjük, keresse bizalommal prémium tanácsadóinkat, vagy írjon a premium.ugyfel@alfa.hu e-mail címre.